Iepenloftspul SPEAK

Earne op in plak dêr’t net ien it ferwachtet, tusken tûken en blêd, midden yn in bosk, wurkje hiel bysûndere minsken yn in like bysûnder bedriuw. It is in 
fytskoeriersaak, mar ek in frijplak foar in stel deidreamers. Want sa soepel as de koeriers har fracht oer de dyk traapje… sa hobbelich is har eigen libben. 
Dei yn, dei út wurde sy derop útsjoerd troch de oprjochter en spil fan de saak, de net wurch te krijen Wybe. 
 
De meiwurkers fleane troch waar en wyn en faaks mei frisse tsjinsin út troch de provinsje. Wybe, dy’t sels gjin skonken hat en him mei in stok en in scootmobyl ferpleatse moat, is net echt saaklik oanlein. Lokkich kriget der help fan syn maatsje Margje. Tegearre hâlde sy SPEAK draaiende. 
 
It Iepenloftspul SPEAK giet oer in groep minsken yn de mienskip dy’t faaks anonym bliuwt. Yn harren útfalsbasis fjochtsje de koeriers inoar soms de tinte út mei hurde grappen en bitende rúzjes. Se foarmje ek in hechte famylje mei alles derop en deroan: fêste stokhynderkes, oprinnende yrritaasjes, taboes, humor, in soad opofferingsoertsjûging en oanwaaiende buertbewenners, lykas de buorfrou dêr’t Wybe tige wiis mei is. De koeriers binne ta-inoar feroardiele. Se kinne net mei, mar al hielendal net sûnder inoar. En dan moat ek dy saak nochris oerein bliuwe. Dat lêste blykt in hiele toer en úteinlik rint dan ek alles hielendal SPEAK. 
Komt it ea wer goed mei it bedriuw fan Wybe? 
 
Iepenloftspul SPEAK is basearre en ynspireare op de dokumintêreserie TRAPPERS, dy’t mei de kryst fan 2022 by de VPRO te sjen wie.

Kaarten

De kaartferkeap foar Iepenloftspul Speak is los. De kaarten foar de foarstelling kostje € 20,00 it stik (eksklusyf € 1,00 servicekosten en ynklusyf kofje/tee) en kinne hjirûnder, yn de ticketshop, bestelt wurde.

Min waar

As in foarstelling troch min waar of oare kalamiteiten net trochgean kin, dan wurdt dat dyselde deis foar 19.00 oere bekend makke op ús webside en socials. Jo wurde dan ek ynformearre oer de dei wêrop ’t de foarstelling ynhelle wurde sil.

logo arumer kat_vector_wit

 

Stifting De Arumer Kat 

Willem Westrastrjitte 6, 8822 VN Arum 

E-mail: info@dearumerkat.nl

Webside: www.dearumerkat.nl 

Bankrekken:  NL84 RABO 0130160709

KvK-nûmer: 01117439